VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBOROV COOKIE

Posledná aktualizácia: 19. februára 2019

KONTAKTUJTE NÁS

Otázky, komentáre, požiadavky a sťažnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia sú vítané. Obráťte sa na nás prostredníctvom adresy: globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

Spoločnosť Perrigo Company plc a všetky jej dcérske spoločnosti (ďalej len „Perrigo“) uznáva, že osobné informácie, ktoré dostane, sú držané v pozícii dôvery. Spoločnosť Perrigo sa snaží udržať si túto dôveru dodržiavaním všeobecných zásad týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Toto vyhlásenie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súborov cookie (ďalej len „vyhlásenie“) vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame, poskytujeme a chránime informácie zhromaždené prostredníctvom tohto digitálneho média a počas iných interakcií.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky on-line alebo digitálne služby či aktivity spoločnosti Perrigo, všetky webové stránky, platformy sociálnych médií, mobilné aplikácie a akékoľvek iné digitálne služby, na ktorých je zverejnené alebo s ktorými je pripojené (Digital Media). Keď pošlete informácie na tieto digitálne médiá alebo prostredníctvom ktorýchkoľvek z nich, budete musieť špecificky potvrdiť alebo súhlasiť so zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním vašich informácií, ako je opísané v tomto vyhlásení.

AK NESÚHLASÍTE S AKOUKOĽVEK ČASŤOU TOHTO VYHLÁSENIA, NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNU ZO SLUŽIEB.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Digitálne médiá spoločnosti Perrigo nemajú používať deti. Ak ste v mieste bydliska nedosiahli vek dospelosti, môžete používať naše digitálne médiá len so súhlasom vášho rodiča alebo zákonného zástupcu alebo pod jeho dohľadom. Ak sa v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany súkromia detí dozvieme, že dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje na online platforme alebo prostredníctvom tejto platformy bez toho, aby najskôr získalo súhlas rodiča alebo zákonného opatrovníka, použijeme tieto informácie len na to, aby sme priamo odpovedali tomuto dieťaťu (alebo jeho rodičovi či zákonnému zástupcovi), aby sme informovali dieťa, že nemôže používať digitálne médiá, a následne takéto osobné údaje zlikvidujeme v súlade s týmto vyhlásením.

POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré nám poskytnete, aby sme vám poskytli služby, ktoré požadujete a na legitímne obchodné účely, ako je opísané ďalej:

 • aby sme vám poskytli všeobecné informácie o službe Digital Media a poskytli vám produkty a služby,
 • aby sme odpovedali na vaše žiadosti o informácie, poskytli spätnú väzbu a iné oznamy alebo korešpondenciu, ktoré nám môžete zaslať,
 • na meranie vášho záujmu o naše produkty, služby a aplikáciu Digital Media a ich zlepšenie,
 • na zaistenie toho, aby obsah v aplikácii Digital Media bol prezentovaný najúčinnejším spôsobom vám a na váš počítač alebo iné mobilné zariadenia,
 • aby sme vám poskytli informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás budete požadovať,
 • aby sme vykonali naše povinnosti vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv medzi vami a nami alebo akékoľvek iné zákonné povinnosti,
 • aby sme vám umožnili zúčastniť sa interaktívnych funkcií aplikácie Digital Media, keď sa pre to rozhodnete,
 • aby sme vás informovali o zmenách v aplikácii Digital Media, službách, produktoch alebo zásadách,
 • aby sme vám zobrazovali zmysluplnejšiu a relevantnejšiu reklamu,
 • aby sme vás informovali o špeciálnych ponukách a produktoch či službách, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé, ak ste súhlasili, aby sme vás na takéto účely kontaktovali.

ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď navštívite alebo používate naše digitálne médiá akýmkoľvek spôsobom, môžeme zhromažďovať a spracúvať rôzne typy osobných údajov o vás.

Informácie, ktoré poskytnete

Ak chcete získať prístup k informáciám, službám alebo produktom, ktoré sme poskytli prostredníctvom digitálnych médií, budete musieť poskytnúť „Osobné údaje“ alebo „Osobné informácie“, ako je vaše meno, poštová adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a číslo telefónu. Môžeme tiež zhromažďovať a spracovávať demografické informácie, ako sú preferencie a záujmy, ktoré môžeme získať od tretích strán, ako je spoločnosť Google alebo iné sociálne médiá, ktoré používate. Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť tieto informácie, nemusíte však mať prístup k našim informáciám, službám alebo produktom.

Ak nás kontaktujete z akéhokoľvek dôvodu, môžeme zaznamenať informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom funkcie „Kontaktujte nás“ v digitálnych médiách. Môžeme tiež zhromažďovať a spracúvať podrobnosti o akýchkoľvek transakciách alebo používaní, ktoré vykonávate prostredníctvom digitálnych médií a plnenia objednávok. Pokiaľ nie je služba poskytovaná, poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a môžete odmietnuť nám ich poskytnúť.

Informácie zhromažďované prostredníctvom technológie

Spoločnosť Perrigo môže zhromažďovať a spracúvať rôzne typy informácií o vás pri návšteve alebo používaní digitálnych médií akýmkoľvek spôsobom prostredníctvom súborov cookie. Súbor „cookie“ je malý údaj, ktorý môže byť uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich používaní v digitálnych médiách nájdete v časti Súbory cookie nižšie.

Pri používaní mobilnej aplikácie používame nástroje zhromažďovania údajov na zhromažďovanie informácií o používaní interakcie s aplikáciou, ako je typ operačného systému, typ prehliadača, doména a iné systémové nastavenia, vyhľadávacie požiadavky a časové pásmo, v ktorom sa mobilné zariadenie alebo tablet, metadáta a ďalšie informácie spojené s inými súbormi uloženými vo vašom zariadení nachádzajú.

Takisto môžeme zhromažďovať informácie o umiestnení mobilného zariadenia alebo tabletu, ktoré sa používajú na prístup k mobilnej aplikácii vrátane (i) polohy mobilného zariadenia alebo tabletu odvodeného z GPS alebo Wi-Fi; (ii) adresy IP mobilného zariadenia alebo tabletu alebo internetovej služby, ktorá sa používa na prístup k online platforme; a (iii) ďalších informácií poskytnutých používateľom alebo inými informáciami, ktoré indikujú aktuálne alebo predchádzajúce umiestnenie používateľa, ako sú napríklad geografické informácie na fotografiách. Je možné, že vaša IP adresa alebo súbor cookie, ktorý používame, môžu obsahovať informácie, ktoré sa môžu považovať za osobné údaje.

Sociálne médiá

Spoločnosť Perrigo vám umožní zdieľať informácie vrátane osobných údajov prostredníctvom digitálnych médií so sociálnymi sieťami, ako sú Facebook a Twitter. Vaše osobné údaje nezdieľame, pokiaľ nám na to nedáte pokyn. Používanie informácií nimi sa bude riadiť ich pravidlami ochrany osobných údajov a budete mať možnosť upraviť nastavenia ochrany osobných údajov na svojich webových stránkach.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Okrem toho môžu webové stránky tretích strán poskytovať odkazy na naše digitálne médiá. Ak sa rozhodnete pre návštevu týchto webových stránok tretích strán, mali by ste skontrolovať ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, aby ste sa uistili, že im rozumiete a že ste sa s nimi dobre postarali o svoje postupy týkajúce sa vašich osobných údajov. Nesúhlasíme a odmietame akúkoľvek zodpovednosť za vyhlásenia o ochrane osobných údajov a praktiky ochrany údajov na webových stránkach tretích strán (bez ohľadu na to, či je táto webová stránka prepojená alebo nie s našou aplikáciou Digital Media). Tieto odkazy vám poskytneme iba z dôvodu pohodlia a prihlasujete sa k nim na vlastné riziko. Za kontrolu vyhlásenia o ochrane osobných údajov tretích strán pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na ich webových stránkach ste zodpovední vy.

ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v akejkoľvek krajine, kde máme zariadenia alebo poskytovateľov služieb. Používaním našich digitálnych médií alebo poskytnutím súhlasu pre nás (ak to vyžaduje zákon) súhlasíte s prenosom informácií do krajín mimo vašej krajiny pobytu vrátane Spojených štátov amerických, ktoré môžu mať odlišné pravidlá ochrany údajov ako vaša krajina.

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na účely poskytnutia prístupu k našej aplikácii Digital Media a súvisiacim službám, ako to vyžaduje zákon, a na výkon alebo obranu akýchkoľvek právnych nárokov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používame organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme. Nanešťastie nemožno zaručiť, že akýkoľvek prenos údajov cez internet alebo systém na ukladanie údajov bude 100 % bezpečný. Ak máte dôvod sa domnievať, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že bola ohrozená bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý máte u nás), ihneď nás oboznámte s problémom tak, že nás kontaktujete v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ nižšie.

ZDIEĽANIE A ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV

Spoločnosť Perrigo môže zverejňovať súhrnné informácie o našich používateľoch a informácie, ktoré neidentifikujú žiadneho jednotlivca bez obmedzenia.

Môžeme zdieľať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom:

 • našich dcérskych spoločností a pridružených spoločností,
 • poskytovateľov služieb a iných tretích strán, ktoré používame na podporu našej firmy,
 • kupujúceho alebo iného nástupcu v prípade zlúčenia, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, likvidácie alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých aktív spoločnosti Perrigo,
 • s cieľom dodržiavať všetky súdne príkazy, zákony alebo právne postupy vrátane odpovedí na akékoľvek vládne alebo regulačné požiadavky alebo žiadosti,
 • v prípade podozrenia z porušenia údajov na informovanie externých strán, ako napríklad odborníkov v oblasti zisťovania porušení údajov alebo príslušnými vládnymi orgánmi, podľa potreby.

VAŠE PRÁVA

Máte právo poskytovať svoje osobné údaje spoločnosti Perrigo alebo informovať sa, aké osobné údaje o vás máme.

Môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné, neúplné alebo zastarané, alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Ak chcete požiadať o informácie, aktualizovanie informácií alebo požiadať o vymazanie informácií týkajúcich sa vás, ktoré má spoločnosť Perrigo, obráťte sa na nás prostredníctvom adresy https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom čase podľa požiadaviek miestnych pravidiel ochrany osobných údajov. Dôkaz identifikácie môže byť potrebný ako opatrenie bezpečnosti pred splnením akýchkoľvek požiadaviek

Máte právo prihlásiť sa na prijímanie bulletinov, oznámení alebo iných komunikácií a/alebo služieb z našej aplikácie Digital Media. Ak neskôr zmeníte svoj názor, máte právo na odmietnutie pokračovať v prijímaní týchto položiek.

Je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, boli presné a aktuálne. Spoločnosť Perrigo je zodpovedná za prípadnú aktualizáciu informácií.

Máte právo podať sťažnosť na miestny úrad na ochranu údajov, ak ste nespokojní s tým, ako spoločnosť Perrigo spracováva vaše osobné údaje.SÚBORY COOKIE

Pokračovaním v používaní tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s našimi zásadami pre súbory cookie.

Spoločnosť Perrigo používa súbory cookie na zlepšenie skúseností návštevníkov našich platforiem digitálnych médií vrátane webových stránok a webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom našich mobilných aplikácií. Ak nechcete pri prezeraní našich webových stránok prijímať súbory cookie, môžete upraviť nastavenia prehliadača a mobilného zariadenia tak, aby vás upozornili na prijímanie súborov cookie, alebo môžete obmedziť alebo zablokovať súbory cookie.

Súbory cookie sú malé súbory alebo malé kúsky údajov umiestnené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení servermi webových stránok. Súbory cookie umožňujú efektívnu navigáciu medzi stránkami, zapamätanie si vašich predvolieb, záujmov alebo podrobností o prihlásení a zlepšenie celkového zážitku. Súbory cookie nemôžu byť využité ako kód alebo použité na dodanie vírusov, a nemôžu nám umožniť prístup na váš pevný disk. Nemôžeme čítať žiadne informácie na vašom pevnom disku, aj keď tam ukladáme súbory cookie.

Typy súborov cookie používané v aplikácii Digital Mediav

 • Potrebné súbory cookie: sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať v aplikácii Digital Media a používať ich funkcie, ako napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam aplikácie Digital Media. Bez týchto súborov cookie nebude naša aplikácia Digital Media fungovať správne a služby, o ktoré ste požiadali, napríklad nákupné košíky alebo bezpečné zákaznícke účty, nebude možné poskytnúť.
 • Súbory cookie výkonnosti: tieto zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú aplikáciu Digital Media, napríklad na ktoré stránky návštevníci prechádzajú najčastejšie a či sa na nich dostávajú chybové správy z webových stránok. Tieto súbory cookie zhromažďujú neosobné údaje a používajú sa na anonymné sledovanie návštevnosti návštevníkov alebo na poskytovanie osobnej a vylepšenej skúsenosti na webových stránkach. Tieto súbory cookie používame aj na testovanie rôznych dizajnov a funkcií pre našu aplikáciu Digital Media, ako aj na to, aby sme mohli sledovať, ako sa naši návštevníci dostanú na naše stránky a aká efektívna je naša reklama.
 • Funkčné súbory cookie: umožňujú aplikácii Digital Media pamätať si voľby, ktoré vytvoríte (napríklad používateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate) a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Tieto súbory cookie môžete použiť aj na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili vo veľkosti textu, písma a iných častiach webových stránok, ktoré si môžete prispôsobiť.
 • Zacielené alebo reklamné súbory cookie: slúžia na poskytovanie obsahu, ktorý je pre vás a vaše záujmy relevantnejší. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamnej kampane. Niektorí z našich partnerov môžu tiež používať súbory cookie alebo webové majáky (jednopixlové obrázkové súbory), aby ste pri návšteve iných webových stránok videli relevantnejšie reklamy. Pomerne často budú súbory cookie zacielenia alebo reklamy spojené s funkciou stránky poskytovanou inou organizáciou.
 • Súbory cookie sociálnych sietí: tieto obvykle nastavuje poskytovateľ sociálnej siete a umožňuje vám zdieľať obsah z aplikácie Digital Media s priateľmi pomocou vašich obľúbených sociálnych sietí. Sú tiež známe ako doplnky sociálnych médií. Spoločnosť Perrigo nekontroluje žiaden obsah z našich súborov cookie sociálnych sietí. Ďalšie informácie o súboroch cookie na sociálnych sieťach z webových stránok sociálnych médií si prečítajte vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov a poskytovaní údajov týchto stránok.

Ako spravovať a zakázať súbory cookie

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Obvykle môžete zmeniť nastavenia prehliadača, aby ste zabránili automatickému prijatiu alebo uloženiu súborov cookie, alebo môžete pred prijatím súborov cookie dostať upozornenie z webových stránok.

Informácie o tom, ako spravovať súbory cookie, si pozrite vo funkcii Pomocník vášho prehliadača, v nastaveniach vášho mobilného zariadenia alebo na webovej stránke www.allaboutcookies.org, ktorá poskytuje podrobné informácie o správe súborov cookie v populárnych prehliadačoch. Upozorňujeme, že časti našej aplikácie Digital Media nemusia fungovať správne, ak zakážete súbory cookie.

ZMENY TOHTO VYHLÁSENIA

Ak sa vykonajú zmeny tohto vyhlásenia, oznámime vám to úpravou dátumu tohto vyhlásenia. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s našimi postupmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a súborov cookie, a to tak, že si skontrolujete toto vyhlásenie vždy, keď s nami budete komunikovať. V určitých prípadoch vám môžeme poskytnúť ďalšie oznámenie o zmenách tohto vyhlásenia. S vašimi osobnými údajmi zhromaždenými v predchádzajúcej verzii vyhlásenia nebudeme zaobchádzať podstatne odlišným spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu. Akákoľvek zmena tohto vyhlásenia bude okamžite účinná a vaše ďalšie používanie aplikácie Digital Media spoločnosti Perrigo naznačuje váš súhlas.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.