OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I PLIKACH COOKIE

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2019 r.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, wniosków lub skarg dotyczących niniejszego Oświadczenia należy skontaktować się z nami pod adresem globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

Spółka Perrigo Company plc i wszystkie jej jednostki zależne (zwane dalej „Perrigo”) mają świadomość, że gromadzone przez nie dane osobowe są im udostępniane w zaufaniu. Perrigo dąży do tego, aby zasłużyć na to zaufanie poprzez przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych i plikach cookie (zwane dalej „Oświadczeniem”) wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy informacje gromadzone za pomocą Mediów Elektronicznych i w ramach innych interakcji.

Niniejsze Oświadczenie dotyczy wszystkich usług lub działań Perrigo, online lub elektronicznych, wszystkich witryn internetowych, platform mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych i innych usług elektronicznych, w których jest ono zamieszczone lub które zawierają łącze do tego Oświadczenia (zwanych dalej „Mediami Elektronicznymi”). Udostępniając informacje tym Mediom Elektronicznym lub za ich pośrednictwem, muszą Państwo jednoznacznie wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Państwa informacji w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu.

W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OŚWIADCZENIA NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z ŻADNEJ Z NASZYCH USŁUG.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Media Elektroniczne Perrigo nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności zgodnie z przepisami właściwymi dla miejsca swojego zamieszkania, mogą korzystać z naszych Mediów Elektronicznych wyłącznie za zgodą lub pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności dzieci, jeżeli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej 13 lat udostępniło dane osobowe na platformie online lub za jej pośrednictwem bez uprzedniego uzyskania zgody swojego rodzica lub opiekuna prawnego, wykorzystamy te informacje wyłącznie w celu bezpośredniego skontaktowania się z tym dzieckiem (lub jego rodzicem bądź opiekunem prawnym), aby poinformować je, że nie może korzystać z naszych Mediów Elektronicznych, a następnie usuniemy te dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy z udostępnianych nam przez Państwa informacji, aby móc świadczyć oczekiwane przez Państwa usługi oraz w uzasadnionych prawnie celach biznesowych, jak opisano poniżej:

 • aby dostarczać Państwu ogólne informacje na temat Mediów Elektronicznych oraz naszych produktów i usług;
 • aby odpowiadać na Państwa wnioski o udzielenie informacji, informacje zwrotne i inną komunikację lub korespondencję, którą mogą nam Państwo przesyłać;
 • aby mierzyć Państwa zainteresowania oraz udoskonalać nasze produkty, usługi i Media Elektroniczne;
 • aby zagwarantować, że treści w Mediach Elektronicznych są prezentowane w najskuteczniejszy możliwy sposób ze względu na Państwa potrzeby i wymagania Państwa komputerów lub innych urządzeń mobilnych;
 • aby udostępniać Państwu informacje, produkty lub usługi, których oczekują Państwo od nas;
 • aby wywiązywać się z naszych zobowiązań, wynikających z wszelkich umów zawartych między Państwem a nami, lub wszelkich innych zobowiązań prawnych;
 • aby umożliwiać Państwu korzystanie z interaktywnych funkcji Mediów Elektronicznych, gdy tylko sobie Państwo tego zażyczą;
 • aby móc informować Państwa o zmianach w Mediach Elektronicznych, usługach, produktach lub politykach;
 • aby wyświetlać Państwu bardziej dopasowane i odpowiednie reklamy w Mediach Elektronicznych;
 • aby powiadamiać Państwa o specjalnych ofertach i produktach lub usługach, które mogą Państwa zainteresować, w przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na kontaktowanie się z Państwem w tych celach.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Gdy będą Państwo odwiedzać lub w jakikolwiek sposób korzystać z naszych Mediów Elektronicznych, możemy gromadzić i przetwarzać różne rodzaje danych osobowych na Państwa temat.

Uzyskiwane od Państwa dane

Aby mogli Państwo uzyskać dostęp do informacji, usług i produktów udostępnianych przez nas za pośrednictwem Mediów Elektronicznych, może istnieć konieczność udostępnienia przez Państwa „danych osobowych”, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu. Możemy również gromadzić i przetwarzać dane demograficzne, takie jak preferencje i zainteresowania, które możemy uzyskać od podmiotów zewnętrznych, takich jak Google lub inne media społecznościowe, z których Państwo korzystają. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na udostępnianie tych informacji; może to jednak spowodować, że nie będą Państwo w stanie uzyskać dostępu do naszych informacji, usług lub produktów.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami z jakiejkolwiek przyczyny, możemy przechować informacje, które udostępnią nam Państwo za pośrednictwem funkcji „Kontakt” Mediów Elektronicznych. Możemy również gromadzić i przetwarzać szczegóły wszelkich transakcji lub użytkowania dokonanych za pośrednictwem Mediów Elektronicznych oraz realizacji zamówień. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowani w usłudze, udostępnianie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i mogą Państwo odmówić ich udostępniania.

Informacje gromadzone za pomocą technologii

Gdy będą Państwo odwiedzać lub w jakikolwiek sposób korzystać z naszych Mediów Elektronicznych, Perrigo może gromadzić i przetwarzać różne rodzaje informacji na Państwa temat za pomocą plików cookie. „Plik cookie” to niewielki fragment danych, który może być przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Więcej informacji na temat plików cookie oraz ich wykorzystywania w Mediach Elektronicznych znajduje się w części „Pliki cookie” poniżej.

Gdy korzystają Państwo z aplikacji mobilnej, wykorzystujemy narzędzia do gromadzenia danych, aby zbierać informacje na temat Państwa korzystania lub interakcji z aplikacją, takie jak rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, ustawienia domeny i inne ustawienia systemowe, wyszukiwania, strefa czasowa, w której zlokalizowane jest urządzenie mobilne lub tablet, metadane oraz inne informacje dotyczące innych plików przechowywanych na Państwa urządzeniu.

Możemy również gromadzić informacje na temat lokalizacji urządzenia mobilnego lub tabletu wykorzystywanego do uzyskania dostępu do aplikacji mobilnej, w tym (i) lokalizację urządzenia mobilnego lub tabletu uzyskaną z urządzenia GPS lub sieci WiFi; (ii) adres IP urządzenia mobilnego, tabletu lub usługi internetowej wykorzystywanej w celu uzyskania dostępu do platformy online oraz (iii) inne informacje udostępniane przez użytkownika lub inne osoby, określające aktualną lub poprzednią lokalizację użytkownika, takie jak dane geotagowania na zdjęciach. Istnieje możliwość, że Państwa adres IP lub wykorzystywane przez nas pliki cookie będą zawierać informacje, które można uznać za dane osobowe.

Media społecznościowe

Perrigo może zezwolić Państwu na udostępnianie informacji, w tym danych osobowych, portalom społecznościowym, takim jak Facebook i Twitter, za pośrednictwem Mediów Elektronicznych. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych tym portalom, chyba że zlecą nam to Państwo. Korzystanie z danych osobowych przez te portale będzie podlegać ich politykom dotyczącym prywatności i będą mogli Państwo modyfikować swoje ustawienia prywatności na ich witrynach internetowych.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Możemy udostępniać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Ponadto, witryny internetowe podmiotów zewnętrznych mogą udostępniać łącza do naszych Mediów Elektronicznych. Jeżeli zdecydują się Państwo odwiedzić te witryny internetowe podmiotów zewnętrznych, powinni Państwo zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności, aby zapewnić, że rozumieją Państwo i akceptują ich praktyki dotyczące Państwa danych osobowych. Nie przyjmujemy i zastrzegamy sobie zwolnienie od wszelkiej odpowiedzialności wobec oświadczeń o ochronie prywatności i praktyk w zakresie ochrony danych wszelkich witryn internetowych podmiotów zewnętrznych (niezależnie od tego, czy dana witryna posiada swoje łącze w naszych Mediach Elektronicznych lub jest z nimi powiązana). Łącza te są udostępniane wyłącznie dla Państwa wygody, uzyskują Państwo do nich dostęp na własną odpowiedzialność. Państwa obowiązkiem jest zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności zamieszczonym na witrynie internetowej podmiotu zewnętrznego, zanim udostępnią Państwo jakiekolwiek dane osobowe na jego witrynach internetowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy placówki lub usługodawców. Korzystając z naszych Mediów Elektronicznych lub udzielając nam zgody (gdy wymagają tego przepisy prawa), wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie informacji do krajów innych niż Państwa kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Państwa kraju.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez niezbędny czas, na potrzeby zapewniania Państwu dostępu do naszych Mediów Elektronicznych i powiązanych usług, zgodnie z wymogami przepisów prawa, oraz w celu dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych przez Internet lub przechowywaniu ich w systemie przechowywania danych. Jeżeli mają Państwo powody sądzić, że Państwa kontakt z nami przestał być bezpieczny (na przykład wydaje się Państwu, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa któregokolwiek utworzonego u nas Państwa konta), proszę niezwłocznie powiadomić nas o tym problemie, kontaktując się z nami zgodnie z informacjami przedstawionymi w sekcji „Kontakt” poniżej.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH

Perrigo może bez ograniczeń ujawniać zagregowane informacje na temat naszych użytkowników oraz informacje, które nie umożliwiają identyfikacji żadnego użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe, które zgromadziliśmy:

 • od naszych jednostek zależnych i stowarzyszonych;
 • od usługodawców i innych podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy w celu wspierania naszej działalności;
 • od kupującego lub innego następcy prawnego w przypadku fuzji, zbycia aktywów, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub zbycia niektórych lub wszystkich aktywów Perrigo;
 • w celu zachowania zgodności z wyrokiem sądowym, przepisami prawa lub wymogami postępowania sądowego, w tym również w celu odpowiedzi na wszelkie wymogi lub zapytania organów rządowych lub regulacyjnych;
 • w przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych, na potrzeby komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak eksperci w zakresie wykrywania naruszenia bezpieczeństwa danych lub odpowiednie organy rządowe, stosownie do potrzeb.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Mają Państwo prawo nie udostępniać Perrigo żadnych danych osobowych oraz wiedzieć, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.

Mogą Państwo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne, a także ich usunięcia.

Aby zażądać uzyskania dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które Perrigo może posiadać na Państwa temat, należy skontaktować się z nami pod adresem https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Odpowiemy na Państwa wniosek w uzasadnionym terminie, zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Przed zrealizowaniem wniosku, jako środek bezpieczeństwa, konieczne może być okazanie dowodu tożsamości.

Mają Państwo prawo wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynów, komunikatów i innych wiadomości lub usług od naszych Mediów Elektronicznych. Jeżeli w późniejszym terminie zmienią Państwo zdanie, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na dalsze otrzymywanie tych wiadomości i usług.

Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, że udostępnione nam przez Państwa informacje są poprawne i aktualne. Perrigo ma obowiązek aktualizować te informacje w stosownych przypadkach.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani ze sposobu, w jaki Perrigo przetwarza Państwa dane osobowe.PLIKI COOKIE

Kontynuując korzystanie z tej witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z postanowieniami naszej polityki dotyczącej plików cookie

Perrigo wykorzystuje pliki cookie, aby udoskonalić odbiór przez odwiedzających naszych platform mediów Elektronicznych, w tym witryn internetowych, a także tych witryn internetowych, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie w trakcie przeglądania naszej witryny internetowej, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub urządzenia mobilnego, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookie; mogą też Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki, czyli fragmenty danych, umieszczane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery witryn internetowych. Pliki cookie umożliwiają Państwu wydajne przemieszczanie się między stronami, zapamiętują Państwa preferencje, zainteresowania oraz dane logowania i poprawiają ogólny odbiór witryny. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane w charakterze kodu ani w celu przesyłania wirusów i nie umożliwiają nam dostępu do Państwa dysku twardego. Nie jesteśmy w stanie odczytać żadnych informacji z Państwa dysku twardego nawet jeśli przechowujemy tam pliki cookie.

Rodzaje plików cookie stosowanych w Mediach Elektronicznych

 • Niezbędne pliki cookie: są konieczne, aby umożliwiać Państwu poruszanie się po Mediach Elektronicznych i korzystanie z ich funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów Mediów Elektronicznych. Bez nich nasze Media Elektroniczne nie działałyby prawidłowo i nie moglibyśmy świadczyć usług, z których chcieliby Państwo korzystać, takich jak koszyk zakupów czy bezpieczne konto klienta.
 • Pliki cookie poprawiające wydajność: gromadzą informacje na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Mediów Elektronicznych, na przykład które strony odwiedzają najczęściej oraz na których stronach otrzymują komunikaty o błędach. Są to pliki cookie, które gromadzą dane inne niż dane osobowe i służą do anonimowego śledzenia ruchów odwiedzających oraz zapewniania spersonalizowanego, ulepszonego odbioru witryny. Korzystamy także z tych plików cookie w celu testowania różnych wzorów i funkcji dla naszych Mediów Elektronicznych, a także po to, aby pomagały nam monitorować, w jaki sposób odwiedzający uzyskują dostęp do naszych witryn i jak skuteczne są nasze reklamy.
 • Funkcyjne pliki cookie: umożliwiają Mediom Elektronicznym zapamiętywanie Państwa wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują) oraz udostępnianie Państwu ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane, aby zapamiętywać wprowadzone przez Państwa zmiany rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów witryn internetowych, które mogą Państwo dostosowywać.
 • Pliki cookie do personalizacji reklam: wykorzystuje się je w celu dobierania treści odpowiadających Państwu i Państwa zainteresowaniom. Używa się ich również, aby ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy u danego użytkownika, a także w celu łatwiejszego pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Niektórzy z naszych partnerów mogą również wykorzystywać pliki cookie lub sygnały nawigacyjne (plik obrazu w postaci pojedynczego piksela), aby wyświetlać Państwu bardziej odpowiednie reklamy gdy będą Państwo odwiedzać inne witryny internetowe. Pliki cookie do personalizacji reklam są dość często połączone z funkcjonalnością witryny, obsługiwaną przez inny podmiot.
 • Społecznościowe pliki cookie: są one zazwyczaj tworzone przez dostawcę mediów społecznościowych i umożliwiają Państwu udostępnianie treści z Mediów Elektronicznych swoim znajomym za pośrednictwem Państwa ulubionych portali społecznościowych. Określa się je także mianem wtyczek społecznościowych. Perrigo nie kontroluje żadnych treści z naszych społecznościowych plików cookie. Więcej informacji na temat społecznościowych plików cookie z witryn społecznościowych znajduje się w oświadczeniach tych witryn o ochronie prywatności i udostępnianiu danych.

Jak zarządzać plikami cookie i jak je wyłączać

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo zazwyczaj zmieniać ustawienia swojej przeglądarki, aby zapobiec automatycznemu akceptowaniu lub przechowywaniu plików cookie lub otrzymywać powiadomienie od danej witryny internetowej przed zaakceptowaniem plików cookie.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie znajduje się w funkcji Pomoc Państwa przeglądarki, ustawieniach Państwa urządzenia mobilnego lub na witrynie www.allaboutcookies.org, zawierającej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w popularnych przeglądarkach. Należy pamiętać, że niektóre elementy naszych Mediów Elektronicznych mogą nie działać prawidłowo w przypadku wyłączenia plików cookie.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU

W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Oświadczeniu poinformujemy Państwa o tym poprzez zmianę daty tego Oświadczenia. Zachęcamy, aby byli Państwo na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności i plików cookie poprzez zapoznawanie się z Oświadczeniem przy każdej interakcji z nami. W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwu dodatkowe powiadomienie o zmianach w niniejszym Oświadczeniu. Nie będziemy traktować Państwa danych osobowych zgromadzonych na podstawie poprzedniej wersji Oświadczenia w znacząco inny sposób bez uprzedniego uzyskania Państwa zgody. Wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu będą wchodzić w życie ze skutkiem natychmiastowym, a Państwa dalsze korzystanie z Mediów Elektronicznych Perrigo będzie równoznaczne z Państwa zgodą.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.