ERAELU PUUTUMATUSE- JA KÜPSISTE AVALDUS

Viimati uuendatud: 19. veebruaril 2019

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Küsimused, märkused, päringud ja kaebused on teretulnud. Palun võtke meiega ühendust aadressil globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

Perrigo Company plc ja kõik tütarettevõtted (Perrigo) teavad, et nad peavad käsitlema edastatud isikuandmeid usaldusest lähtuvalt. Selle tagamiseks järgib Perrigo isikuandmete kaitse üldpõhimõtteid. Eraelu puutumatuse ja küpsiste avalduses (avaldus) selgitatakse, kuidas me kogume, kasutame, jagame ja kaitseme selle digimeedia jt suhtlusvahendite kaudu kogutud isikuandmeid.

See avaldus rakendub kõigi Perrigo sidus- ja digiteenuste või -toimingute, kõigi veebisaitide, sotsiaalmeedia platvormide, mobiilrakenduste ja digiteenuste puhul, milles see on postitatud või lingitud (digimeedia). Teabe edastamisel digimeediale või selle kaudu peate konkreetselt lubama või nõustuma andmete kogumise, töötlemise ja säilitamisega nii, nagu on kirjeldatud selles avalduses.

SELLE AVALDUSEGA MITTENÕUSTUMISE KORRAL PALUME TEENUSEID MITTE KASUTADA.

LASTE ERAELU PUUTUMATUS

Perrigo digimeedia ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Kui olete alaealine (elukoha järgi), võite kasutada meie digiteenuseid ainult vanema või seadusliku esindaja nõusolekul või järelevalve all. Vastavalt laste eraelu puutumatuse seadusele: kui saame teada, et alla 13-aastane laps on edastanud isikuandmeid sidusplatvormile või selle kaudu ilma oma vanema eelneva nõusolekuta, kasutame seda teavet ainult lapsele (või vanemale või seaduslikule esindajale) otseselt vastamiseks. Teatame, et laps ei tohi digimeediat kasutada, seejärel eemaldame isikuandmed kooskõlas meie avalduses sätestatud nõuetega.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Me kasutame teie edastatud andmeid teie poolt nõutud teenuste pakkumiseks teile ja meie seaduslikel ärieesmärkidel nii, nagu on allpool kirjeldatud.

 • Teile üldteabe edastamiseks digimeedias ning meie toodete ja teenuste pakkumiseks.
 • Teie teabepäringutele, tagasisidele jm suhtlusele või kirjadele vastamiseks.
 • Teie huvi hindamiseks ning meie toodete, teenuste ja digimeedia täiustamiseks.
 • Tagamaks, et digimeedia teave on edastatud teile, teie arvutisse või teistesse mobiilseadmetesse kõige paremal viisil.
 • Pakkumaks teile teavet, tooteid või teenuseid, mida te nõudsite.
 • Pidamaks kinni meie kohustustest, mis tulenevad mis tahes meievahelistest lepingutest või mis tahes teisest seaduslikust kohustusest.
 • Võimaldamaks teil soovi korral osaleda digimeedia interaktiivsetes funktsioonides.
 • Teavitamaks teid digimeediaga seotud muudatustest, teenustest, toodetest või eeskirjadest.
 • Edastamaks teile digimeedias huvipakkuvamaid ja asjakohasemaid reklaame.
 • Teavitamaks teid eripakkumistest ja toodetest või teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda ja mille puhul te olete te andnud nõusoleku sellisel eesmärgil ühenduse võtmiseks.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Kui te külastate või kasutate meie digimeediat, võime koguda ja kasutada teie erinevaid isikuandmeid.

Teie poolt edastatud andmed

Digimeedias pakutavale teabele, teenustele või toodetele ligipääsuks peate edastama isikuandmeid või isiklikku teavet nagu nimi, postiaadress, sünnikuupäev, e-posti aadress ja telefoninumber. Samuti võime koguda ja töödelda demograafilisi andmeid nagu eelistused ja huvid, mida me saame kolmandatelt pooltelt nagu Google või mõni muu teie poolt kasutatav sotsiaalmeedia teenusepakkuja. Võite otsustada seda teavet mitte edastada, ent sel juhul ei pruugi te saada ligipääsu meie teabele, teenustele või toodetele.

Kui te pöördute meie poole mingil põhjusel, võime salvestada teie poolt edastatud teabe digimeedia funktsiooni ,,Kontaktandmed" kaudu. Samuti võime koguda ja töödelda toimingute või kasutuste üksikasju, mida teete digimeedia kaudu ja tellimuste täitmiseks. Kui te ei telli teenust, ei ole teie isikuandmete edastamine kohustuslik ega lepinguline nõue ja te võite keelduda nende edastamisest.

Tehnoloogia kaudu kogutud andmed

Kui te külastate või kasutate meie digimeediat, võib Perrigo koguda ja töödelda küpsiste kaudu erinevat teavet teie kohta. Küpsis on väike andmeplokk, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse. Lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta digimeedias leiate küpsiste jaotisest allpool.

Kui te kasutate mobiilrakendust, kasutame andmekogumisvahendeid, et saada teavet teie rakendusega suhtlemise viiside kohta, kogudes selliseid andmeid nagu operatsioonisüsteemi tüüp, brauseri tüüp, domeen jt süsteemi sätted, otsingupäringud ning ajavöönd, milles see mobiilseade või tahvelarvuti asub, metaandmed jm teave, mis on seotud muude teie seadmes salvestatud failidega.

Me võime koguda andmeid nende mobiilseadmete või tahvelarvutite kohta, mida kasutatakse mobiilrakendusele ligipääsuks, sealhulgas (i) GPSi või WiFi kasutamisest tulenev mobiilseadme asukoht; (ii) IP-aadress või mobiilseadme või tahvelarvuti või interneti-teenus, mida on kasutatud ligipääsuks internetipõhisele platvormile ja (iii) muu teave, mida kasutaja või teised on avalikustanud, mis viitab kasutaja praegusele või eelmisele asukohale nagu nt geosilt fotodel. On võimalik, et meie poolt kasutatav IP-aadress või küpsis sisaldab isikuandmeid.

Sotsiaalmeedia

Perrigo võib lubada teil teavet, sealhulgas isikuandmeid, jagada digimeedia kaudu suhtlusveebiportaalides nagu Facebook ja Twitter. Me ei jaga nendega teie isikuandmeid, kui te just ei ütle, et teeksime seda. Nendepoolsel teabe kasutamisel lähtutakse nende eraelu puutumatuse eeskirjadest ning te saate privaatsussätteid nende veebisaitidel muuta.

LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE

Me võime edastada linke kolmandate poolte veebisaitidele. Lisaks võivad kolmandad pooled edastada linke meie digimeediale. Nende kolmandate poolte veebisaitide külastamisel peaksite tutvuma nende eraelu puutumatuse eeskirjadega veendumaks, et saate neist aru ja olete rahul oma isikuandmete nendepoolse käsitlemise tavadega. Me ei aktsepteeri mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide eraelu puutumatuse avaldusi ja andmekaitse tavasid (olenemata sellest, kas selline veebisait on või ei ole lingitud meie digimeediaga) ning ütleme lahti nendega seotud mis tahes vastutusest. Neid linke edastatakse teie mugavuse tagamise eesmärgil ning te kasutate neid omal riisikol. Teie kohustuseks on tutvuda kolmanda poole veebisaidi eraelu puutumatuse avaldusega enne isikuandmete edastamist nendele veebisaitidele.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Teie isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda igas riigis, kus meil on osakondi või teenusepakkujaid. Meie digimeedia kasutamisel või nõusoleku andmisel (kui kohaldatavad õigusaktid seda ette näevad) nõustute andmete edastamisega väljaspoole teie asukohariiki, k.a Ameerika Ühendriikidesse, kus võidakse rakendada teie riigist erinevaid andmekaitse eeskirju.

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik teile digimeediale ja seotud teenustele ligipääsuks, vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele, ning juriidiliste nõuete täitmiseks.

ISIKUANDMETE KAITSMINE

Me kasutame meie kontrolli all olevate isikuandmete kaitseks mõistlikke organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid. Kahjuks ei saa ükski internetipõhine andmete edastamise või salvestamise süsteem tagada täielikku turvalisust. Kui teil on põhjust arvata, et meiega suhtlemine ei ole enam turvaline (näiteks kui te arvate, et teie konto turvalisus on ohustatud), teavitage meid sellest kohe. Võtke meiega ühendust, kasutades alltoodud jaotises ,,Kontaktandmed” esitatud teavet.

ANDMETE JAGAMINE JA AVALIKUSTAMINE

Perrigo võib avalikustada meie teenuste kasutajate kokkuvõtlikke andmeid piiranguteta, ilma isikut tuvastamata.

Me võime jagada kogutud isikuandmeid järgmiselt.

 • Meie tütar- ja sidusettevõtetega
 • Meie äritegevust toetavate teenusepakkujate jt kolmandate pooltega.
 • Ostja või õigusjärglasega Perrigo ettevõtete liitumise, sundlikvideerimise, restruktureerimise, reorganiseerimise, tegevuse lõpetamise või muude varade müügi või üleandmise korral.
 • Kohtu korralduse, õigus- ja seadusliku menetluse täitmiseks, sealhulgas valitsuse või regulatiivnõudele või -taotlusele vastamiseks.
 • Väliste pooltega, nagu nt ekspertide või asjaomaste valitsusasutustega, suhtlemiseks kahtlustatava andmekaitse rikkumise korral, et tuvastada isikuandmetega seotud rikkumine.

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus mitte jagada oma isikuandmeid Perrigoga või teil on õigus teada, milliseid teie isikuandmeid me salvestame.

Te võite nõuda ebatäpsete, mittetäielike või ajakohastamata isikuandmete parandamist, samuti oma isikuandmete kustutamist.

Perrigo valduses oleva teid puudutava teabe taotlemiseks, ajakohastamiseks või kustutamiseks võtke palun ühendust aadressil https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Kohalikest eraelu puutumatuse eeskirjadest lähtuvalt vastame teie päringule nii kiiresti kui võimalik. Päringule vastamiseks võidakse teilt küsida isiku tuvastamist võimaldavat teavet.

Te võite nõustuda meie digimeedia uudiskirjade, teadete või muu teabe ja/või teenuste saamisega. Kui te muudate hiljem meelt, võite keelduda nende saamisest.

Teie kohustuseks on tagada edastatud teabe õigsus ja ajakohasus. Perrigo kohustuseks on vajaduse korral teavet uuendada.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas Perrigo teie isikuandmeid töötleb, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.KÜPSISED

Selle veebisaidi kasutamisega nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt meie küpsiste avaldusele

Perrigo kasutab küpsiseid meie digimeedia platvormide, sealhulgas veebisaitide ning nende veebisaitide, millele on võimalik saada ligipääsu meie mobiilirakenduste kaudu, kasutuskogemuse täiustamiseks. Kui te ei soovi küpsiste paigaldamist meie veebisaidi külastamise korral, võite muuta brauseri ja/või mobiilseadme sätteid, et see teavitaks teid küpsiste vastuvõmisest, või võite piirata küpsiste saamist või selle keelata.

Küpsised on väikesed failid või andmeplokid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi serverite poolt. Küpsised võimaldavad veebisaidil paremini navigeerida, pidada meeles eelistusi, huvisid või sisselogimisandmeid ja täiustada üldist kogemust. Küpsiseid ei saa kasutada koodina ega viiruste edastamiseks ning need ei võimalda meile ligipääsu teie seadme kõvakettale. Me ei saa lugeda teie kõvakettal olevat teavet, isegi kui me salvestame sinna küpsise.

Digimeedias kasutatavate küpsiste tüübid

 • Vajalikud küpsised: need on vajalikud digimeedias navigeerimiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks, nt ligipääsuks digimeedia turvaaladele. Nende küpsisteta ei tööta meie digimeedia korralikult ning me ei saa pakkuda teile teie poolt nõutud teenuseid nagu ostukorvid või turvalised kliendikontod.
 • Jõudlusküpsised: need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad kasutavad digimeediat, näiteks milliseid lehti kasutatakse kõige rohkem ja kas veebilehtedelt saadakse tõrketeateid. Need küpsised koguvad mitteisiklikku laadi teavet ja neid kasutatakse anonüümselt külastajate liikluse jälgimiseks või saidi kasutuskogemuse täiustamiseks ja isikupärastamiseks. Me kasutame neid küpsiseid ka selleks, et testida meie digimeedia erinevaid kujundusi ja funktsioone, samuti selleks, et jälgida, kuidas külastajad meie saitidele jõuavad ja kui efektiivsed on meie reklaamid.
 • Funktsionaalküpsised: need küpsised aitavad digimeedial jätta meelde teie valikuid (nagu teie kasutajanimi, keel ja piirkond) ning võimaldavad paremaid, isikupärasemaid funktsioone. Neid küpsiseid võidakse kasutada selleks, et meelde jätta teie tehtud muutusi seoses teksti suuruse, fondi ja veebilehtede muude osadega, mida saate kohandada.
 • Sihtimis- või reklaamiküpsised: neid kasutatakse teile ja teie huvidele sobivama teabe edastamiseks. Neid kasutatakse reklaami nägemiskordade piiramiseks ning reklaamikampaania efektiivsuse hindamiseks. Mõned meie partnerid kasutavad küpsiseid või veebimajakaid (ühe piksli suurune pildifail) asjakohasemate reklaamide kuvamiseks teiste veebisaitide külastamise ajal. Üsna sageli on sihtimis- või reklaamiküpsised lingitud teise organisatsiooni poolt pakutava veebisaidi funktsionaalsusega.
 • Sotsiaalmeedia küpsised: need on tavaliselt seadistatud sotsiaalvõrgu pakkuja poolt ja võimaldavad digimeedialt teabe jagamist sõpradega teie lemmiksotsiaalvõrkude kaudu. Neid teatakse ka sotsiaalmeedia lisandmoodulitena. Perrigo ei kontrolli sotsiaalmeedia küpsiste sisu. Lisateavet sotsiaalmeedia veebisaitide sotsiaalmeedia küpsiste kohta leiate nende veebisaitide eraelu puutumatuse ja andmete jagamise eeskirjadest.

Kuidas küpsiseid hallata ja nendest keelduda

Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt. Tavaliselt võite muuta brauseri sätteid, et keelduda küpsiste automaatsest aktsepteerimisest või salvestamisest või te võite saada enne küpsiste aktsepteerimist veebisaidilt teate.

Lisateabe saamiseks küpsiste haldamise kohta tutvuge oma seadme brauseri spikrifunktsiooni, mobiilseadme sätete või veebisaidiga aadressil www.allaboutcookies.org, kust leiate üksikasjalikku teavet küpsiste haldamise kohta populaarsetes brauserites. Palun pöörake tähelepanu sellele, et meie digimeedia ei pruugi küpsiste keelamise korral korrektselt funktsioneerida.

AVALDUSES TEHTAVAD MUUDATUSED

Avalduses tehtavate muudatuste korral teavitame teid, muutes avalduse jõustumise kuupäeva. Olge kursis meie eraelu puutumatuse ja küpsiseid käsitleva teabega, vaadates avalduse iga kord üle, kui meiega suhtlete. Teatud juhtudel võime edastada lisateate seoses selles avalduses tehtavate muudatustega. Me kasutame teie isikuandmeid (avalduse eelmise versiooni ajal kogutud) põhiliselt samamoodi, kui teie esmase nõusoleku saamisel. Muudatused selles avalduses jõustuvad kohe ja teie jätkuv Perrigo digimeedia kasutamine tähendab teie nõusolekut.

Quality, Affordable Self-Care Products™Come work for a leading global self-care company.

Perrigo Careers

Perrigo Employees · Patent Resources · Privacy Policy · Policies and Practices · Terms & Conditions · US Company Store Contact · © 2019 Perrigo Company plc, All Rights Reserved.